fbpx

Rank Requirements (Adults)

Requirements for 6th Kyu

40 Training Days

Tae no henko

Tae no henko ki no nagare

Morote dori kokyu ho

Shomen uchi ikkyo – omote & ura waza

Munetsuki kotegaeshi

Kokyu dosa

Ukemi – Forward and backward rolls

Requirements for 5th Kyu

50 Training Days

Tae no henko

Tae no henko ki no nagare

Morote dori kokyu ho

Shomen uchi ikkyo – omote & ura waza

Katate dori shihonage – omote & ura waza

Munetsuki kotegaeshi

Kata dori nikyo – omote & ura waza

5 variations from Katate dori:

Ikkyo omote waza

Nikyo ura waza

Shihonage omote & ura waza

Kokyunage

Weapons:

1-5 Jo Suburi

1-7 Bokken Suburi

Requirements for 4th Kyu

60 Training Days

Tae no henko

Tae no henko ki no nagare

Ikkyo :

Shomen uchi omote & ura waza

Katate dori omote & ura waza

Ryote dori omote & ura waza

Munetusuki ura waza

Ushiro ryote dori

Nikyo :

Shomen uchi omote & ura waza

Sankyo :

Shomen uchi omote & ura waza

Shinonage :

Katate dori omote & ura waza

Yokomen uchi

Kotegaeshi :

Munetsuki

Gyakute tori

Shomen uchi

Kokyunage :

Katate dori

Gyakute tori

Morote dori

Iriminage :

Shomen uchi

Katate dori

5 Variations from Ryote dori:

Ikkyo omote waza

Nikyo ura waza

Shinonage omote & ura waza

Kokyunage

Weapons :

Happo giri

Migi no awase

Hidari no awase

Go no awase

Shichi no awase

1-20 Jo Suburi

31 Jo Kata

Requirements for 3rd Kyu

80 Training Days

Tae no henko

Tae no henko ki no nagare

Ikkyo :

Shomen uchi omote & ura waza

Katate dori omote & ura waza

Ryote dori omote & ura waza

Munetusuki ura waza

Ushiro ryote dori

Nikyo :

Shomen uchi omote & ura waza

Sankyo :

Shomen uchi omote & ura waza

Yonkyo :

Shomen uchi omote & ura waza

Shinonage :

Katate dori omote & ura waza

Yokomen uchi

Shomen uchi

Kotegaeshi :

Katate dori

Munetsuki

Gyakute tori

Shomen uchi

Koshinage :

Katate dori

Munetsuki

Ryote dori

Ushiro

Kokyunage :

Katate dori

Gyakute tori

Morote dori

Iriminage :

Shomen uchi

Katate dori

Ushiro : 2 Variations from each

Ryote dori

Ryokata dori

Kubishime

Weapons :

Ichi no kumitachi

Ichi no kumijo

Ki musubi no tachi

1-20 Jo Suburi

31 Jo Kata

Requirements for 2nd Kyu

100 Training Days

Suwariwaza

Ikkyo – Yonkyo

Shomenuchi

Hanmi Handachi

Shihonage

Katatedori

Ryotedori

Kotegaeshi

Tsuki

Shomenuchi

Tachiwaza

Ikkyo – Yonkyo

Shomenuchi

Yokomenuchi


Kotegaeshi

Tsuki

Shomenuchi

Yokomenuchi

Ushiro

Gyakutedori

Iriminage

Shomenuchi

Katatedori

Tsuki

Yokomenuchi

Ushiro

Shihonage

Katatedori

Ryotedori

Yokomenuchi

Shomenuchi

Tsuki

Ushiro

4 Directions

Kaitennage

Katatedori

Tsuki

Shomenuchi

Tenshinage

Ryotedori

Ushiro

Ushiro Ryotedori (4)

Ushiro Katadori (3+ variations)

Kubishime (2)

Koshinage

Katatedori

Morotedori (3)

Tsuki

Shomenuchi

Ryokatatedori

Kubishime

Morotedori

Variations

Bukiwaza (Weapons)

Bokken :

3 Tachidori

3 Kumitachi

Jo :

3 Jodori

3 Kumijo

Jiyuwaza / Randori

One person freestyle / 2 person attack

Requirements for 1st Kyu

150 Training days

Suwariwaza

Ikkyo –Yonkyo

Shomenuchi / Yokomenuchi

Gokyu

Yokomenuchi

Hanmi Handachi

Kotegaeshi

Tsuki

Shomenuchi

Iriminage

Tsuki

Shomenuchi

Shihonage

Katatedori

Ryotedori

Kaitennage

Katatedori

Tsuki

Shomenuchi

Ushiro

Ryotedori (2)

Katadori (2)

Hijidori (1)

Tachiwaza

Ikkyo – Yonkyo

Any attack

Iriminage

Shomenuchi (5)

Katatedori (3)

Katamenuchi (3)

Tsuki

Yokomenuchi

Ushiro

Shihonage

Katatedori

Ryotedori

Yokomenuchi

Shomenuchi

Tsuki

Katamenuchi

Ushiro

4 Directions

Ushiro

Ushiro Ryotedori (4)

Ushiro Katadori (3 + Variations)

Kubishime

Any Kata(te) in motion

Morotedori

Variations

Kaitennage

Katatedori

Tsuki

Shomenuchi

Kotegaeshi

Tsuki

Shomenuchi

Yokomenuchi

Ushiro

Gyakutedori

Jujigarami

Munadori

Ushiro

Katamenuchi

Tenshinage

Ryotedori

Koshinage

Katatedori

Katadori

Morotedori (3)

Tsuki

Shomenuchi

Ryokatatedori

Kubishime

Bukiwaza (Weapons)

Bokken

4 Tachidori

5 Kumitachi

Jo

4 Jodori

5 Kumijo

5 Ken Tai Jo

Tanto

Tsuki – any

Yokomenuchi – any

Kubishime – any

Shomenuchi – any

Slash / Front / Back – Any

Jiyuwaza / Randori

One person freestyle / 3 person multiple attack

Requirements for Shodan

150 Training days

Suwariwaza

Ikkyo – Yonkyo

Shomenuchi / Yokomenuchi

Gokyu

Yokomenuchi

Kokyu Dosa

3 Variations

Hanmi Handachi

Kotegaeshi

Tsuki

Shomenuchi

Iriminage

Tsuki

Shomenuchi

Shihonage

Katatedori

Ryotedori

Kaitennage

Katatedori

Tsuki

Shomenuchi

Ushiro

Ryotedori (2)

Katadori (2)

Hijidori (1)

Tachiwaza

Ikkyo – Yonkyo

Any attack

Iriminage

Shomenuchi (5)

Katatedori (3)

Katamenuchi (3)

Tsuki

Yokomenuchi

Ushiro

Shihonage

Katatedori

Ryotedori

Yokomenuchi

Shomenuchi

Tsuki

Katamenuchi

Ushiro

4 Directions

Ushiro

Ushiro Ryotedori (4)

Ushiro Katadori (3 + Variations)

Kubishime

Any Kata(te) in motion

Morotedori

Variations

Kaitennage

Katatedori

Tsuki

Shomenuchi

Kotegaeshi

Tsuki

Shomenuchi

Yokomenuchi

Ushiro

Gyakutedori

Jujigarami

Munadori

Ushiro

Katamenuchi

Tenshinage

Ryotedori

Koshinage

Katatedori

Katadori

Morotedori (3)

Tsuki

Shomenuchi

Ryokatatedori

Kubishime

Bukiwaza (Weapons)

Bokken

4 Tachidori

5 Kumitachi

Jo

4 Jodori

5 Kumijo

5 Ken Tai Jo

Tanto

Tsuki – any

Yokomenuchi – any

Kubishime – any

Shomenuchi – any

Slash / Front / Back – Any

Jiyuwaza / Randori

One person freestyle / 3 person multiple attack

20 Suburi

Tsuki Nobu

1) Choku Tsuki

2) Kaishi Tsuki

3) Ushiro Tsuki

4) Tsuki Gaidan Gaishi

5) Tsuki Jodan Gaishi

Shomen Nobu

6) Shomen Uchi Komi

7) Rinzoku Uchi Komi

8) Shomen Uchi Ushiro Tsuki

9) Shomen Uchi Gaidan Gaishi

10) Gyakyu Yokomen Ushiro Tsuki

Katate Nobu

11) Katate Gaiden Gaishi

12) Toma Katate Uchi

13) Katate Hachi Nogi Gaishi

Hasogaishi Nobu

14) Hasogaishi Uchi

15) Hasogaishi Tsuki

16) Hasogaishi Ushiro Tsuki

17) Hasogaishi Ushiro Uchi

18) Hasogaishi Ushiro Harai (Barai)

19) Hidari Nangari Gaishi Uchi

20) Migi Nangari Gaishi Tsuki