• Rank Requirements – Adults

  Rank Requirements (Adults)

  Requirements for 6th Kyu

  40 Training Days

  Tae no henko

  Tae no henko ki no nagare

  Morote dori kokyu ho

  Shomen uchi ikkyo – omote & ura waza

  Munetsuki kotegaeshi

  Kokyu dosa

  Ukemi – Forward and backward rolls

  Requirements for 5th Kyu

  50 Training Days

  Tae no henko

  Tae no henko ki no nagare

  Morote dori kokyu ho

  Shomen uchi ikkyo – omote & ura waza

  Katate dori shihonage – omote & ura waza

  Munetsuki kotegaeshi

  Kata dori nikyo – omote & ura waza

  5 variations from Katate dori:

  Ikkyo omote waza

  Nikyo ura waza

  Shihonage omote & ura waza

  Kokyunage

  Weapons:

  1-5 Jo Suburi

  1-7 Bokken Suburi

  Requirements for 4th Kyu

  60 Training Days

  Tae no henko

  Tae no henko ki no nagare

  Ikkyo :

  Shomen uchi omote & ura waza

  Katate dori omote & ura waza

  Ryote dori omote & ura waza

  Munetusuki ura waza

  Ushiro ryote dori

  Nikyo :

  Shomen uchi omote & ura waza

  Sankyo :

  Shomen uchi omote & ura waza

  Shinonage :

  Katate dori omote & ura waza

  Yokomen uchi

  Kotegaeshi :

  Munetsuki

  Gyakute tori

  Shomen uchi

  Kokyunage :

  Katate dori

  Gyakute tori

  Morote dori

  Iriminage :

  Shomen uchi

  Katate dori

  5 Variations from Ryote dori:

  Ikkyo omote waza

  Nikyo ura waza

  Shinonage omote & ura waza

  Kokyunage

  Weapons :

  Happo giri

  Migi no awase

  Hidari no awase

  Go no awase

  Shichi no awase

  1-20 Jo Suburi

  13 Jo Kata

  Requirements for 3rd Kyu

  80 Training Days

  Tae no henko

  Tae no henko ki no nagare

  Ikkyo :

  Shomen uchi omote & ura waza

  Katate dori omote & ura waza

  Ryote dori omote & ura waza

  Munetusuki ura waza

  Ushiro ryote dori

  Nikyo :

  Shomen uchi omote & ura waza

  Sankyo :

  Shomen uchi omote & ura waza

  Yonkyo :

  Shomen uchi omote & ura waza

  Shinonage :

  Katate dori omote & ura waza

  Yokomen uchi

  Shomen uchi

  Kotegaeshi :

  Katate dori

  Munetsuki

  Gyakute tori

  Shomen uchi

  Koshinage :

  Katate dori

  Munetsuki

  Ryote dori

  Ushiro

  Kokyunage :

  Katate dori

  Gyakute tori

  Morote dori

  Iriminage :

  Shomen uchi

  Katate dori

  Ushiro : 2 Variations from each

  Ryote dori

  Ryokata dori

  Kubishime

  Weapons :

  Ichi no kumitachi

  Ichi no kumijo

  Ki musubi no tachi

  1-20 Jo Suburi

  31 Jo Kata

  Requirements for 2nd Kyu

  100 Training Days

  Suwariwaza

  Ikkyo – Yonkyo

  Shomenuchi

  Hanmi Handachi

  Shihonage

  Katatedori

  Ryotedori

  Kotegaeshi

  Tsuki

  Shomenuchi

  Tachiwaza

  Ikkyo – Yonkyo

  Shomenuchi

  Yokomenuchi


  Kotegaeshi

  Tsuki

  Shomenuchi

  Yokomenuchi

  Ushiro

  Gyakutedori

  Iriminage

  Shomenuchi

  Katatedori

  Tsuki

  Yokomenuchi

  Ushiro

  Shihonage

  Katatedori

  Ryotedori

  Yokomenuchi

  Shomenuchi

  Tsuki

  Ushiro

  4 Directions

  Kaitennage

  Katatedori

  Tsuki

  Shomenuchi

  Tenshinage

  Ryotedori

  Ushiro

  Ushiro Ryotedori (4)

  Ushiro Katadori (3+ variations)

  Kubishime (2)

  Koshinage

  Katatedori

  Morotedori (3)

  Tsuki

  Shomenuchi

  Ryokatatedori

  Kubishime

  Morotedori

  Variations

  Bukiwaza (Weapons)

  Bokken :

  3 Tachidori

  3 Kumitachi

  Jo :

  3 Jodori

  3 Kumijo

  Jiyuwaza / Randori

  One person freestyle / 2 person attack

  Requirements for 1st Kyu

  150 Training days

  Suwariwaza

  Ikkyo –Yonkyo

  Shomenuchi / Yokomenuchi

  Gokyu

  Yokomenuchi

  Hanmi Handachi

  Kotegaeshi

  Tsuki

  Shomenuchi

  Iriminage

  Tsuki

  Shomenuchi

  Shihonage

  Katatedori

  Ryotedori

  Kaitennage

  Katatedori

  Tsuki

  Shomenuchi

  Ushiro

  Ryotedori (2)

  Katadori (2)

  Hijidori (1)

  Tachiwaza

  Ikkyo – Yonkyo

  Any attack

  Iriminage

  Shomenuchi (5)

  Katatedori (3)

  Katamenuchi (3)

  Tsuki

  Yokomenuchi

  Ushiro

  Shihonage

  Katatedori

  Ryotedori

  Yokomenuchi

  Shomenuchi

  Tsuki

  Katamenuchi

  Ushiro

  4 Directions

  Ushiro

  Ushiro Ryotedori (4)

  Ushiro Katadori (3 + Variations)

  Kubishime

  Any Kata(te) in motion

  Morotedori

  Variations

  Kaitennage

  Katatedori

  Tsuki

  Shomenuchi

  Kotegaeshi

  Tsuki

  Shomenuchi

  Yokomenuchi

  Ushiro

  Gyakutedori

  Jujigarami

  Munadori

  Ushiro

  Katamenuchi

  Tenshinage

  Ryotedori

  Koshinage

  Katatedori

  Katadori

  Morotedori (3)

  Tsuki

  Shomenuchi

  Ryokatatedori

  Kubishime

  Bukiwaza (Weapons)

  Bokken

  4 Tachidori

  5 Kumitachi

  Jo

  4 Jodori

  5 Kumijo

  5 Ken Tai Jo

  Tanto

  Tsuki – any

  Yokomenuchi – any

  Kubishime – any

  Shomenuchi – any

  Slash / Front / Back – Any

  Jiyuwaza / Randori

  One person freestyle / 3 person multiple attack

  Requirements for Shodan

  150 Training days

  Suwariwaza

  Ikkyo – Yonkyo

  Shomenuchi / Yokomenuchi

  Gokyu

  Yokomenuchi

  Kokyu Dosa

  3 Variations

  Hanmi Handachi

  Kotegaeshi

  Tsuki

  Shomenuchi

  Iriminage

  Tsuki

  Shomenuchi

  Shihonage

  Katatedori

  Ryotedori

  Kaitennage

  Katatedori

  Tsuki

  Shomenuchi

  Ushiro

  Ryotedori (2)

  Katadori (2)

  Hijidori (1)

  Tachiwaza

  Ikkyo – Yonkyo

  Any attack

  Iriminage

  Shomenuchi (5)

  Katatedori (3)

  Katamenuchi (3)

  Tsuki

  Yokomenuchi

  Ushiro

  Shihonage

  Katatedori

  Ryotedori

  Yokomenuchi

  Shomenuchi

  Tsuki

  Katamenuchi

  Ushiro

  4 Directions

  Ushiro

  Ushiro Ryotedori (4)

  Ushiro Katadori (3 + Variations)

  Kubishime

  Any Kata(te) in motion

  Morotedori

  Variations

  Kaitennage

  Katatedori

  Tsuki

  Shomenuchi

  Kotegaeshi

  Tsuki

  Shomenuchi

  Yokomenuchi

  Ushiro

  Gyakutedori

  Jujigarami

  Munadori

  Ushiro

  Katamenuchi

  Tenshinage

  Ryotedori

  Koshinage

  Katatedori

  Katadori

  Morotedori (3)

  Tsuki

  Shomenuchi

  Ryokatatedori

  Kubishime

  Bukiwaza (Weapons)

  Bokken

  4 Tachidori

  5 Kumitachi

  Jo

  4 Jodori

  5 Kumijo

  5 Ken Tai Jo

  Tanto

  Tsuki – any

  Yokomenuchi – any

  Kubishime – any

  Shomenuchi – any

  Slash / Front / Back – Any

  Jiyuwaza / Randori

  One person freestyle / 3 person multiple attack

  20 Suburi

  Tsuki Nobu

  1) Choku Tsuki

  2) Kaishi Tsuki

  3) Ushiro Tsuki

  4) Tsuki Gaidan Gaishi

  5) Tsuki Jodan Gaishi

  Shomen Nobu

  6) Shomen Uchi Komi

  7) Rinzoku Uchi Komi

  8) Shomen Uchi Ushiro Tsuki

  9) Shomen Uchi Gaidan Gaishi

  10) Gyakyu Yokomen Ushiro Tsuki

  Katate Nobu

  11) Katate Gaiden Gaishi

  12) Toma Katate Uchi

  13) Katate Hachi Nogi Gaishi

  Hasogaishi Nobu

  14) Hasogaishi Uchi

  15) Hasogaishi Tsuki

  16) Hasogaishi Ushiro Tsuki

  17) Hasogaishi Ushiro Uchi

  18) Hasogaishi Ushiro Harai (Barai)

  19) Hidari Nangari Gaishi Uchi

  20) Migi Nangari Gaishi Tsuki